Meny

Gällande fr.o.m. 2019-05-01 och tills vidare.

1. ALLMÄNT

1.1 Dessa licensvillkor (”Licensvillkoren”) gäller för den eller de internettjänster, läromedel och liknande tjänster och produkter som vid var tid tillhandahålls av Digilär AB, org.nr. 556859-7172, (”Digilär”).

1.2 Digilär uppdaterar fortlöpande sitt utbud av tjänster och produkter och förbehåller sig rätten att ändra, ta bort eller lägga till information i erbjudna tjänster och produkter, samt upphöra att tillhandahålla dessa.

1.3 Avtal om tillgång till tjänster och produkter som tillhandahålls av Digilär ingås av en fysisk eller juridisk person (”Licenstagaren”) för egen eller dess användares (”Användarna”) nyttjande av tjänsterna och produkterna. Användarna ska vid första inloggning i Tjänsterna (definierat nedan) godkänna Licensvillkoren.

1.4 Abonnemangsavtal mellan Digilär och Licenstagaren (”Abonnemangsavtalet”) omfattar de tjänster och produkter som vid var tid omfattas av Abonnemangsavtalet (”Tjänsterna”), och tillhandahålls på de ekonomiska villkor som parterna kommit överens om i Abonnemangsavtalet, samt i enlighet med Licensvillkoren. Om inget annat är överenskommet mellan parterna ingår Licenstagaren ett Abonnemangsavtal med Digilär genom att betala en faktura för användning av Tjänsterna.

1.5 Licenstagaren får inte upplåta eller överlåta sina rättigheter enligt Abonnemangsavtalet till tredje man utan att Digilär i förväg lämnade skriftliga tillstånd. Vid eventuell överlåtelse ska ny avtalspart skriftligen bekräfta att denne godtar bestämmelserna i Abonnemangsavtalet och Licensvillkoren.

2. UPPLÅTELSE OCH RÄTTIGHETER

2.1 Samtliga rättigheter till Tjänsterna och dess innehåll, inklusive upphovsrätt och alla andra immateriella rättigheter, tillhör Digilär och/eller tredje part med vilken Digilär har träffat avtal. Uppgifter om upphovsrätt och/eller copyright och andra äganderättsmeddelanden i Tjänsterna eller på levererad produkt och därtill hörande dokumentation ska bibehållas av Licenstagaren och får inte avlägsnas eller göras oläslig.

2.2 Licenstagaren och Användarna erhåller inte någon rätt till Tjänsterna utöver vad som uttryckligen anges i Abonnemangsavtalet och Licensvillkoren.

2.3 Digilär upplåter till Licenstagaren en icke exklusiv, icke upplåtbar eller överlåtbar, rätt att under Abonnemangsavtalets giltighetstid låta Användarna använda Tjänsterna i enlighet med Abonnemangsavtalet och Licensvillkoren, för Licenstagarens interna bruk.

2.4 Med ”Licenstagarens interna bruk” menas användning av Tjänsterna och Resultatet (som definieras nedan) för Licenstagarens egna verksamhet, men inte att Licenstagaren vidareupplåter eller vidareförmedlar Tjänsterna till tredje man. Resultatet får dock vidareförmedlas till tredje man som ett led i Licenstagarens verksamhet. Närmare om gränserna mellan tillåten och otillåten användning av Tjänsterna och Resultatet anges nedan.

3. NÄRMARE OM ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA

3.1 Tjänsterna får endast användas av Användarna. Användarna får inte upplåta eller överlåta sin rätt till användning av Tjänsterna eller delar därav eller på annat sätt disponera eller förfoga över Tjänsterna. Om Användarnas anknytning till Licenstagaren upphör har dessa inte längre någon rätt att använda Tjänsterna.

3.2 Användarna får inte, utöver vad som krävs för Användarnas egen användning av Tjänsten, överlåta, upplåta eller på annat sätt sprida användarbehörigheter som de tilldelats av Digilär.

3.3 Innehållet i Tjänsten är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus Copyright Access skolkopieringsavtal, är förbjuden. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access.

3.4 Vid användningen av Tjänsterna är Användarna även skyldiga att iaktta de övriga föreskrifter, anvisningar och begränsningar för respektive Tjänst samt övriga anvisningar som utfärdas av Digilär eller tredje part med vilken Digilär träffat avtal.

3.5 Digilär har rätt att utan föregående varning stänga av Användarna från vidare användning av Tjänsterna om misstanke finns om att denne använder Tjänsterna i strid med Licensvillkoren eller Abonnemangsavtalet.

3.6 Användarna kan inom ramen för Tjänsterna och enligt de närmare begränsningar som meddelas av Digilär lagra Resultat hos Digilär. Licenstagaren ansvarar för att all sådan lagring och behandling av materialet sker i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning. Digilär ska behandla sådant material konfidentiellt. Licenstagaren ska hålla Digilär skadeslöst för alla ersättningskrav, kostnader och andra eventuella skador som sådant material kan orsaka Digilär. Digilär förbehåller sig rätten att radera sådant material vid misstanke om att det inte lagrats och/eller behandlats i enlighet med gällande lagstiftning och om Användarnas rätt att använda Tjänsterna upphör. Användarna är ansvarig för att säkerhetskopiera Resultatet.

4. TESTPERIOD

4.1 Om Digilär och Licenstagaren träffat särskild överenskommelse om en testperiod avseende Tjänsterna, gäller följande.

4.2 Överenskomna och namngivna användare får under den begränsade tid som anges i överenskommelsen (”Testperioden”) tillgång till Tjänsterna i syfte att testa dessa. Ingen ersättning utgår till Digilär för sådan användning av Tjänsterna.

4.3 Vid all användning av Tjänsterna under Testperioden gäller dessa licensvillkor i tillämpliga delar med undantag för betalningsbestämmelsen, punkt 9.

5. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

5.1 De personuppgifter som lämnas av Licenstagaren i samband med beställning och användning av Tjänsterna (”Personuppgifterna”) behandlas av Digilär i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) samt vid var tid gällande lagstiftning. Närmare information om behandlingen av Personuppgifterna finns på Digilärs webbplats [digilar.se].

5.2 Personuppgifterna kommer att användas för administration av Tjänsterna och för Digilärs uppfyllande av Abonnemangsavtalet, statistiska ändamål samt för säkerställande av Tjänsternas säkerhet. Personuppgifterna kommer att raderas när de inte längre är nödvändiga för dessa ändamål. Licenstagaren har rätt att begära information från Digilär om behandlingen av Personuppgifterna samt att begära att felaktiga uppgifter rättas.

5.3 Digilär ansvarar ej för registrering av personuppgifter som Licenstagaren eller Användarna på egen hand genomför i samband med användning av Tjänsterna. Licenstagaren eller Användarna ansvarar för att innehållet i sådant material inte utgör och att sådant förfarande inte innebär brott mot, eller görs i strid mot, lag eller andra regler, såsom exempelvis upphovsrättslagens eller brottsbalkens bestämmelser. Licenstagaren åtar sig att hålla regelbunden tillsyn över nämnt material. Om material därvid kan vara av nämnd art ska detta omgående raderas eller tas bort samt Digilär underrättas härom. Även Digilär äger rätt att, om detta skulle komma till Digilärs kännedom, radera eller ta bort sådant material. Kunden ska vid brott mot nämnda åtaganden hålla Digilär respektive företrädare för Digilär skadeslösa för den eventuella skada dessa kan lida till följd härav.

6. TEKNISKA KRAV

6.1 Se Digilärs webbplats [digilar.se] för vid var tid gällande tekniska krav som måste vara uppfyllda för att Användarna ska få tillgång till Tjänsterna och Tjänsternas rätta funktion.

6.2 Licenstagaren och Användarna ansvarar för att de tekniska kraven är uppfyllda samt att det finns en fungerande uppkoppling mellan Användarna och Anslutningspunkten (se definition nedan). Vidare ansvarar Licenstagaren och Användarna för de därmed förenade kostnaderna samt för installation av all eventuell erforderlig programvara.

7. LEVERANS OCH SUPPORT

7.1 Tjänsterna tillhandahålls i av Digilär anvisad anslutningspunkt (”Anslutningspunkten”). Om inte parterna har kommit överens om annat är Anslutningspunkten den punkt eller punkterna som Digilär kopplar samman Tjänsterna med internet.

7.2 Se Digilärs webbplats [digilar.se] för Tjänsternas öppettider m.m. Under avtalstiden har Digilär rätt att helt eller delvis stänga ned en eller flera Tjänster för att utföra uppdatering, underhåll och liknande åtgärder, se Digilärs webbplats [digilar.se] för närmare information om planerade underhållsåtgärder.

7.3 Teknisk support och användarsupport, (tillsammans ”Support”) för Tjänsterna, tillhandahålls av Digilär, eller av tredje man för Digilärs räkning, på vardagar och under kontorstid, se Digilärs webbplats [digilar.se] för supportens kontaktuppgifter och öppettider m.m.. Till dess annat anges av Digilär tillhandahålls Support utan särskild ersättning.

7.4 Support innefattar inte support, underhåll, felsökning/felavhjälpning eller liknande åtgärder avseende Licenstagarnas eller Användarnas program- eller maskinvara, internetförbindelser och/eller produkter/tjänster som inte tillhandahållits av Digilär eller för vilka inte Digilär uttryckligen ansvarar.

8. FEL ELLER BRISTER

8.1 Vid fel eller brist i Tjänsterna i Anslutningspunkten, ska Licenstagaren kontakta Digilär för åtgärd, se Digilärs webbplats [digilar.se] för kontaktuppgifter för felanmälan.

8.2 Digilär ansvarar för fel eller brist i Tjänsterna som innebär att Tjänsternas innehåll eller funktion inte i väsentliga avseenden uppfyller Digilärs vid var tid tillämpade tjänstebeskrivningar, och att felet eller bristen är hänförligt till Digilär. Digilär ansvarar inte för fel eller brister som är hänförliga till Licenstagaren, Användarna eller tredje man för vilken Digilär inte uttryckligen ansvarar.

8.3 Vid fel eller brist i Tjänsterna som inte avhjälps inom skälig tid och som innebär att Användarnas användning av Tjänsterna påverkas väsentligen negativt har Licenstagaren rätt till skäligt prisavdrag från felanmälan till dess felet eller bristen avhjälps. Om felet eller bristen är väsentligt och inte avhjälps inom en skälig sista frist, har Licenstagaren rätt att säga upp Abonnemangsavtalet helt eller i berörda delar. Detta tillsammans med bestämmelserna i punkten 11 reglerar uttömmande Digilärs ansvar vid fel eller brist i Tjänsterna.

9. BETALNING

9.1 Licenstagaren är skyldig att erlägga avtalade, eller i annat fall vid var tid gällande, avgifter för all användning av Tjänsterna.

9.2 Avgift för abonnemang erläggs i förskott mot faktura med betalningsvillkor trettio (30) dagar netto från fakturadatum.

9.3 Vid dröjsmål debiteras lagstadgad dröjsmålsränta från förfallodagen. Vid betalningspåminnelse debiteras påminnelseavgift. Vid betalningsdröjsmål har Digilär rätt att tillfälligt stänga av Användarnas tillgång till Tjänsterna till dess samtliga förfallna belopp erlagts och/eller säga upp Abonnemangsavtalet till upphörande fjorton (14) dagar efter betalningspåminnelse.

9.4 Samtliga belopp i Abonnemangsavtalet och Digilärs prislista anges exklusive moms. Kunden ansvarar för mervärdesskatt, andra skatter och offentliga avgifter som utgår eller kan komma att utgå med avseende på Tjänsterna.

10. FORCE MAJEURE

10.1 Ingen av parterna är ansvarig gentemot den andra parten för fullgörande av skyldigheter, enligt Abonnemangsavtalet eller Licensvillkoren, som förhindras av omständigheter utanför parts eller dennes leverantörers kontroll (”Force Majeure”), innefattande men inte begränsat till krig och mobilisering, naturkatastrofer, lockout eller annan arbetskonflikt, brist på naturtillgångar, brand, skada på utrustning som används, ändrade myndighetsbestämmelser, myndighetsingripanden, avbrott i den allmänna samfärdseln, innefattande bland annat energiförsörjning och datavirus i Tjänsterna, samt import- och exportförbud och andra förbud utanför parts kontroll.

10.2 Det åligger part som önskar åberopa Force Majeure att utan uppskov skriftligen underrätta den andra parten om uppkomsten därav samt dess upphörande.

10.3 Om Abonnemangsavtalets fullgörande och uppfyllande av Licensvillkoren omöjliggörs under nittio (90) dagar på grund av Force Majeure har vardera part rätt att genom skriftligt meddelande till den andra parten häva Abonnemangsavtalet.

11. ANSVARSBEGRÄNSNING OCH REKLAMATION

11.1 Utöver vad som anges ovan under punkten 8 har Digilär inte något ansvar för Tjänsternas funktion eller kvalitet. Digilär svarar inte för sak- eller faktafel i Tjänsterna eller för de skador som kan uppstå med anledning därav. Inte heller ska Digilär ansvara för råd eller information som Licenstagaren eller Användarna har beretts möjlighet att erhålla från av Digilär anställd konsult eller tredje part i anslutning till Tjänsterna.

11.2 Digilär har inget ansvar för produktionsbortfall, utebliven vinst, förlorad inkomst, följdskador eller annan indirekt skada eller förlust.

11.3 Digilärs sammanlagda ansvar gentemot Licenstagaren är, utom i fall av grov vårdslöshet eller uppsåt, begränsat till den ersättning som Digilär erhållit under de senaste tolv (12) månaderna från Licenstagaren enligt Abonnemangsavtalet. Digilär ansvarar inte gentemot någon annan än Licenstagaren, såsom t.ex. Användarna, Licenstagarens kunder, leverantörer eller samarbetspartners.

11.4 Reklamation och andra anspråk ska framställas skriftligen och utan oskäligt dröjsmål från det att part upptäckt eller bort upptäcka den omständighet som föranleder anspråket, dock senast inom två (2) månader från det att omständigheten inträffade, varefter anspråket annars förfaller.

12. AVTALSTID

12.1 Abonnemangsavtalet gäller, om inte annat avtalats, från undertecknandet och därefter under tolv (12) månader.

12.2 Utöver vad som i övrigt anges i Abonnemangsavtalet och Licensvillkoren har part rätt att med omedelbar verkan säga upp Abonnemangsavtalet om motparten:

a) begått avtalsbrott och underlåter att vidta rättelse inom tjugo (20) dagar från mottagande av andra partens skriftliga erinran om avtalsbrottet, eller
b) inleder likvidationsförfarande, ansöker om eller försätts i konkurs, ställer in betalningarna eller på annat sätt kan befaras vara på väg mot obestånd.

12.3 Från och med dagen för Abonnemangsavtalets upphörande har Licenstagaren inte längre någon rätt att använda Tjänsterna. I den mån Digilär har lagrat Resultat från Användarna eller annat material i anslutning till Tjänsterna har Digilär rätt att efter nittio (90) dagar från att Abonnemangsavtalet upphört radera sådant material.

13. ÄNDRING AV LICENSVILLKOR

Digilär har rätt att ändra Licensvillkoren utan föregående godkännande från Licenstagaren. Licenstagaren kommer att informeras om sådana ändringar som är till väsentlig nackdel för denne och sådana ändringar träder i kraft trettio (30) dagar efter det att Licenstagaren underrättats om ändringen. Vid ändringar som är till väsentlig nackdel för Licenstagaren har denne rätt att senast fjorton (14) dagar innan ändringens ikraftträdande underrätta Digilär om att Licenstagaren säger upp Abonnemangsavtalet till upphörande från och med dagen för ändringens ikraftträdande. Uppsägningen ska vara skriftlig.

14. LAGVAL OCH DOMSRÄTT

Svensk materiell rätt ska tillämpas på Licensvillkoren. Tvister hänförliga till Licensvillkoren ska prövas av Stockholms tingsrätt som första instans.

Digilär AB (digilär.se och digilar.se)
Box 27323
102 54 Stockholm
Org.nr. 556859-7172
info@digilar.se