Datadriven undervisning i praktiken

NOKflex är ett digitalt läromedel i matematik från Natur & Kultur. När eleverna arbetar i NOKflex, löser uppgifter och använder olika funktioner, genereras en stor mängd data. Här samlas detaljerad information om vad eleverna gör, vad de fastnar på och har problem med. Det gör att statistiska analyser av denna data kan bli ett värdefullt verktyg.

Som ny lärare i matematik hade Daniel Barker en vag bild av vad eleverna egentligen kunde och, vad de tyckte var svårt. Visserligen diskuterades kritiska punkter i matematiklärandet på lärarhögskolan, men den enda egentliga erfarenheten av svårigheter i matematik som Daniel Barker hade var från hans egen skolgång.

–  Jag saknade viktiga insikter om mina elevers kunskaper. De behövde jag när jag planerade undervisningen, berättar Daniel Barker, matematiklärare och läromedelsutvecklare på Natur & Kultur.

Överraskande felresultat

Daniel Barker, matematiklärare och läromedelsutvecklare på Natur & Kultur.
Foto: Marit Silverberg Solblad

Barker försökte kompensera bristen på erfarenhet med att själv räkna igenom de uppgifter som eleverna skulle arbeta med. På så sätt tyckte han sig få en bild av vad som behövde lyftas fram i undervisningen. Han var förberedd på eventuella
frågor som kunde komma på lektionen. Men trots detta fick eleverna ofta problem med delar av innehållet som han själv inte hade identifierat som kritiska punkter.

– Jag upptäckte att det var väldigt svårt för mig som lärare att i förväg lista ut vad eleverna skulle fastna på. Många gånger blev jag överraskad.

Identifiera problemen

Det kunde ta en stund att lista ut vad en elev egentligen hade för problem när de hade fastnat på en uppgift. Ofta var det något helt annat än vad han kunde föreställa sig.

Anpassad undervisning

Till nästa klass som skulle arbeta med samma typ av uppgifter kunde Daniel Barker ta med sig erfarenheterna om viktiga detaljer eller begrepp
som alla elever behövde kunna. Den data om elevernas svårigheter som han samlade i den ena klassen blev till ett beslutsunderlag för undervisningen i nästa.

– Jag kunde anpassa mina genomgångar. Tona ner vissa delar och fokusera på det som många elever hade en svagare uppfattning om. Det gjorde undervisningen mer effektiv.

Datadriven undervisning utan dator

En lärare som på det här sättet justerar sin undervisning utifrån erfarenheter kan sägas ägna sig åt en datadriven undervisning – men utan
dator. Med digitala läromedel kan vi effektivisera processen och samla in statistiska underlag från stora grupper av elever som arbetar med samma uppgifter. De här detaljkunskaperna om elevernas svårigheter kan sedan fungera som ett underlag för lärare som planerar undervisning om samma typ av innehåll.

– Det är denna typ av datadrivna undervisning som vi vill möjliggöra med hjälp av NOKflex.

”Med digitala läromedel kan vi samla in statistiska underlag från stora grupper av elever som arbetar med samma uppgifter.”

Daniel Barker

NOKflex

NOKflex lanserades 2015 och har sedan dess kontinuerligt utvecklats. Under hela 2019 har NOKflex-teamet arbetat med en uppgradering. En snabbare och mer stabil plattform.

NOKflex 2.0 lanserades för eleverna under våren och i december 2019 kom den uppdaterade lärarklienten.

– Det stora antalet elever som genom åren har arbetat i NOKflex gör att vi har en avsevärd mängd data om uppgifternas komplexitet, berättar Daniel Barker.

Uppdateringen har sedan gjort det möjligt att presentera denna data som ett underlag för lärare som undervisar med NOKflex.

Flervalsfrågor och effektiv undervisning

Låt oss ta ett konkret exempel. I NOKflex ingår en del som kallas lektionsaktiviter, bland annat en som heter Begrepp. Den bygger på en
undervisningsmetod från Harvard, så kallad peer instruction. Läraren presenterar en flervalsfråga för eleverna. Eleverna svarar först enskilt. Därefter diskuterar de uppgiften i par, och svarar sedan ännu en gång. Många elever reviderar sitt svar efter pardiskussionen.

Statistik från alla elever

Statistiken i NOKflex kan visa att endast 45 % av gymnasieeleverna svarar rätt på en grundläggande fråga om multiplikation som i exemplet ovan innan de har diskuterat den med sina klasskompisar. Hela 24 % väljer samma felaktiga alternativ. Ett inbyggt responssystem i NOKflex, likt Mentimeter eller Socrative, dokumenterar elevernas svar både före och efter diskussionen. Det är denna data, baserad på alla svar, som presenteras för läraren innan de egna eleverna har arbetat med samma uppgift.

”NOKflex använder data för att underlätta din planering.”

Daniel Barker

Tar lång tid i vardagen

Den här typen av detaljerad information om elevernas grundläggande taluppfattning tar lång tid att upptäcka i det dagliga arbetet i klassrummet.
Men med NOKflex välformulerade frågor och ett stort antal elever som besvarar dem skapas en bred bild av elevernas kunnande och därmed
ett rikt statistiskt beslutsunderlag för läraren. Det gör att läraren kan få syn på missuppfattningar i matematik som många elever bär på, och som är
viktiga att reda ut. Såväl erfarna som nyutexaminerade lärare kan på detta sätt få veta hur tusentals andra elever har svarat på enskilda uppgifter och
därigenom bedriva en effektiv undervisning baserad på stora mängder elevdata.

Stegvis implementering och fortsatt arbete

Implementeringen av statistik grundat på elevdata i NOKflex sker nu steg för steg. Till en början finns den nya möjligheten att använda data i en
avgränsad del av läromedlet.


Pressmeddelande

Användardata ger bättre anpassad matematikundervisning (PDF)
Mynewsdesk

Vill du testa själv? NOKflex Matematik kan du prova gratis på nok.se/nokflex.

Matematik för högstadiet med NOKflex

Matematik för gymnasiet med NOKflex