Med stöd från SPSM gör vi skolan mer likvärdig

Digitalt läromedel från Digilär med introduktionsfilm och inläst tal

Vi på Digilär är stolta att nu gå i mål med projektet Lyssna, läs och lär i NO. Med stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten har vi arbetat fram introduktionsfilmer, lättlästa textversioner och inläst tal till samtliga kapitel i våra tre NO-läromedel i fysik, biologi och kemi för åk 7-9.

Specialpedagogiska skolmyndigheten

När projektet nu är klart har vi arbetat fram totalt 136 introduktionsfilmer, 139 lättlästa kapitel och röstskådespelare har läst in nästan 280 kapitel! Uppdateringarna kommer att hjälpa tusentals elever med förståelsen i NO-ämnena och särskilt gynna elever med dyslexi och koncentrationssvårigheter. För att undersöka hur stor effekt detta har för elever i behov av särskilt stöd lät vi specialpedagoger i Ljungby kommun testa materialet tillsammans med sina högstadieelever.

Vi lät två olika elevgrupper prova uppdateringarna – dels elever med koncentrationssvårigheter, dels elever med läs- och skrivsvårigheter. Både elevernas och specialpedagogernas omdömen ger oss självförtroende att säga att vårt nya material kommer att vara till stor nytta runt om i Sveriges klassrum!

Cecilia Lilja, produktionschef på Digilär, har lett projektet och berättar om hur testningen gick till:

– Syftet med utprovningarna i Ljungby har varit att få reda på om lättlästa texter och introduktionsfilmer verkligen ger positiva effekter för inlärningen. Specifikt för de elever som har behov av särskilt stöd, eftersom projektet i första hand syftar till att hjälpa dessa. Vi valde ut två elevgrupper som vi vet är stora i Sverige, och försökte få en jämn fördelning mellan flickor och pojkar.

Cecilia berättar vidare att det har varit spännande att följa specialpedagogernas arbete, och Digilär har genom hela processen fått ta del av elevernas och pedagogernas feedback.

– Vi har fått mycket positiva resultat, och dessutom konstruktiv kritik kring hur vi kan fortsätta utveckla våra läromedel.

Lättlästa textversioner

Hur har då uppdateringarna tagits emot i klassrummen? Vi frågade Cecilia om hon kunde berätta mer om resultaten.

– Utprovningarna visade att de lättlästa texterna särskilt gynnar elever med läs- och skrivsvårigheter. Tiden för själva läsningen kortades ner och de upplevde att det var lättare att söka svar på kunskapsfrågorna eftersom textmängden var mindre.

Även eleverna med koncentrationssvårigheter tyckte om de lättlästa texterna, trots att de mätbara resultaten inte lika tydligt visade på gynnande effekter. Dessa texter är både kortare och innehåller mer lättillgängliga ord och förklaringar, jämfört med standardtexterna. Reaktionerna från eleverna med koncentrationssvårigheter var bland annat att de lättlästa texterna var bra, då ”hjärnan blir stressad när det är för mycket text”, som en av dem uttryckte det. En elev sa dessutom ”Det är så här texter ska se ut i Sverige!”.

”Utprovningarna visade att de lättlästa texterna särskilt gynnar elever med läs- och skrivsvårigheter.”

– Vi ser att elever med koncentrationssvårigheter upplever att det är tufft att ta sig an för stora textmängder och för mycket information, berättar Cecilia. Motivationen kan därför höjas om de möter en lättläst textversion som endast presenterar det allra viktigaste. Även om resultatet inte lika tydligt visade en positiv effekt för elever med koncentrationssvårigheter som för den andra gruppen, bidrar ändå höjd motivation till en bättre arbetsmiljö i klassrummet.

Introduktionsfilmer

Syftet med introduktionsfilmerna, förklarar Cecilia, är att ge eleverna en förförståelse innan de börjar läsa. Genom att presentera och lyfta upp det viktigaste i kapitlets innehåll kan eleverna dels få en överblick över innehållet, dels lära sig textens viktigaste begrepp. Hon fortsätter:

Cecilia Lilja framför introduktionsfilm från Digilär digitala läromedel

Cecilia Lilja med stillbild från en introduktionsfilm i biologi.

– Filmerna gör även att inlärningen blir varierad. Eleverna kan både se, höra och sedan också läsa för att ta in kunskap. Variation är något som vi vet gynnar inlärningen och tanken är förstås att det också ska ge eleverna ett större intresse och högre motivation kring ämnet.

Även om filmerna är tänkta som en introduktion kan de också användas på andra sätt. En elev föreslog exempelvis att man kan använda filmerna för att repetera kapitlet. Läraren kan även använda filmerna som komplement för de elever som missat en lektion.

I utprovningarna av introduktionsfilmerna var det eleverna med koncentrationssvårigheter som fick störst positiv effekt i resultaten. Elever med läs- och skrivsvårigheter fick varken positiv eller negativ mätbar effekt för inlärningen vad gäller kapitel med film. Men båda elevgrupperna uppgav att upplevelsen var att filmerna underlättade inlärningen och gav ett ökat intresse. Alla gynnas med andra ord i längden av filmerna.

”Se först, och läs sedan fastnar bättre”

Elev som deltog i utprovningarna

Till nytta för alla

Cecilia ser nöjd ut när hon talar om projektet, som i och med augusti har avslutats, efter ett och ett halvt års hårt arbete tillsammans med författare, redaktörer, filmare, inläsare, elever och specialpedagoger.

– Det har varit roligt att ta fram massor av högkvalitativt material, och dessutom få svart på vitt att det vi har arbetat så intensivt med faktiskt hjälper elever i praktiken, säger hon. Vi tror ju verkligen på att ett läromedels innehåll ska ge stöttning till alla, oavsett förutsättningar.

– Men, fortsätter hon, jag tror att det är långt fler elever än bara de i behov av särskilt stöd som uppskattar sånt här material. Tänk dig till exempel vad introduktionsfilmer som presenterar grundläggande begrepp måste vara bra för elever med svenska som andraspråk, särskilt de som inte varit här i Sverige i så många år. Och tänk vad skönt för en elev som behöver repetera något att snabbt kunna läsa in sig igen i ett lättläst, kortare kapitel i stället för att behöva läsa hela standardtexten. Och med inläst tal av professionella röstskådespelare får vi en så pass högkvalitativ inläsning att alla elever kan använda Digilär som ljudbok.

Även lärare runt om i Sverige bekräftar:

– Vi får indikationer från kunder om att våra lättlästa texter och introduktionsfilmer, både i SO och NO på högstadiet, uppskattas mycket och långt mer än av bara elever i behov av särskilt stöd. Våra lärare runt om i Sveriges skolor hör mest av sig och säger Vi vill ha mer! Det är förstås mycket roligt, och nu vill vi fortsätta utveckla den här metodiken även för våra nya mellanstadieläromedel, säger Cecilia.