Digitaliseringen ger stora möjligheter för skolan

Regeringen beslutade nyligen om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. ”Äntligen”, säger Cecilia Lilja på Digilär.

Regeringens mål är att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten.

Vi tog ett samtal med Cecilia Lilja, produktionschef på Digilär, för att få hennes reflektioner kring den nationella digitaliseringsstrategin, och för att höra hur Digilärs läromedel redan idag kan användas av lärare för att nå delmål som nämns i strategin.

Cecilia Lilja, Produktionsschef Digilär

Vad är dina reflektioner kring den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet?

– Den är välkommen och det är bra att den äntligen finns på plats, men faktum är att vi borde haft en för flera år sen med tanke på hur länge det digitala varit en del av samhället, säger Cecilia.

– Jag saknar de konkreta aktiviteterna – det regeringen meddelar att de nu ska ta fram tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I förslaget till digitaliseringsstrategi från Skolverket var t.ex. 1-1-satsning inskrivet, men det saknas helt nu.

Cecilia påpekar att det är särskilt glädjande att regeringen lyfter fram att forskning visat att digitala lärresurser av hög kvalité ökar kvalitén på undervisning och inlärning.

Nyligen kom även forskningsrapporten Digital Tools in Education. On Usage, Effects, and the Role of the Teacher, som visar att användning av digitala lärverktyg kan bidra till förbättrade skolresultat inom matematik och vissa delar av språkinlärning.

I den nationella digitaliseringsstrategin framhåller regeringen att det är viktigt att det utvecklas och att det finns tillgång till digitala lärresurser av hög pedagogisk, interaktiv, visuell och vetenskaplig kvalitet.

Vad gör Digilär för att säkerhetsställa en hög pedagogisk kvalité i sina läromedel?

– Våra funktioner för lässtöd och anpassning som finns till alla läromedelstexter är framtagna i samverkan med forskare inom dyslexi och adhd, samt är utprövade av specialpedagoger, klasslärare och elever.

Funktionerna är framtagna med stöd av statliga Post och telestyrelsen, PTS.

– Det innehåll vi har tagit fram för ökad individualisering, t.ex. lättläst och självrättande övningar, är också framtaget i samverkan med specialpedagoger och med lärare som deltar i testerna.

Arbetet med att skapa läromedel som är tillgängliga för alla, och som också Digilär har prisats för, pågår hela tiden. Digilär gör just nu nu en ny utprövning av lättlästa texter, inläst tal och filmer i NO, i samband med att vi tar fram dessa, med stöd av SPSM.

– Våra utvecklare arbetar alltid nära våra pedagoger (redaktörer, författare och lärare) när de utvecklar nya funktioner och gränssnitt. Det innebär att ingen teknik tas fram enbart för teknikens skull, utan med ett tydligt pedagogiskt syfte som är förankrat i forskning. Att vi har nära kontakt mellan utvecklingsavdelningen och innehållsproduktionen är en av Digilärs stora styrkor, menar Cecilia.

Ett av delmålen i den nationella strategin är att ”digitaliseringen ska användas för att underlätta personalens arbetssituation i fråga om undervisning och administration”.

Regeringen slår vidare fast den stora potentialen i digitaliseringen och skriver:

”Genom digitaliseringen kan verktyg och metoder utvecklas som underlättar personalens administration samt planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av undervisningen”.

Hur kan Digilärs läromedel bidra till att underlätta personalens arbetssituation i fråga om undervisning och administration?

– Genom att vi har byggt in en ”lärplattform” direkt i läromedlet kan lärarna få alla inlämnade uppgifter, sina egna kommentarer och all statistik för elevens resultat på ett och samma ställe och dessutom kopplat direkt i läromedlet, säger Cecilia.

Hon nämner ett flertal andra funktioner som underlättar många lärares arbetssituation, hos de lärare som redan idag använder Digilär och har tagit till sig tekniken.

– Lärarna kan skicka meddelanden och dela sina ordlistor med eleverna. Läraren kan också själv lägga in egna uppgifter (med dokument, videolänkar o.d. kopplat till) och anpassa innehållet (som att stänga av delar som eleven inte ska arbeta med).

Hon säger även att eftersom läraren kan granska och kommentera uppgifter direkt på Digilär så finns också alla lärarhandledningar och facit till uppgifter direkt tillgängliga för läraren när hen arbetar med rättning.

– Vi tillhandahåller också bredvidmaterial vilket gör att läraren inte måste släpa på extraböcker i klassuppsättningar, som antologier i svenskan eller kartböcker i geografin.

Allt ovanstående gör att man inte behöver hålla reda på olika stenciler och annat. Att börja jobba mer digitalt behöver inte heller vara så stort steg. Många av Digilärs användare ute i klassrummen vittnar om ett intuitivt och lättanvänt läromedel. Andra lärare lyfter fram en lätt infasningsperiod.

Cecilia tillägger att ”vår support hjälper till och stöttar mycket snabbt om det känns krångligt med tekniken, och vi får alltid höga siffror i våra kundenkäter vad gäller nöjdhet med supporten”.

Följa upp enskilda barns och elevers kunskapsinhämtning

I strategin från regeringen skriver man också att digitala lärresurser som används i undervisningen ska vara ändamålsenliga samt understryker vikten av att digitaliseringen ger effektiva verktyg för att följa upp enskilda barn och elevers kunskapsinhämtning.

Kan du ge exempel på hur den här uppföljningen av kunskapsinhämtningen kan se ut för lärare som använder Digilärs läromedel?

Cecilia nämner att flertal exempel:

  • Läraren får in statistik på en elevs resultat i diagnoser eller självrättande övningar.
  • Läraren får in alla uppgifter där eleven skrivit själv och kan ge egna lärarkommentarer.
  • Läraren kan se en överblick över det eleven sammanlagt har gjort, om det är kommenterat eller ej, rätt eller fel (på självrättande) och lätt klicka sig in på de enskilda övningarna och uppgifterna för att se egna kommentarer eller statistik.
  • Läraren kan markera alla uppgifter från elever som hen kontrollerat och när hen får in nytt får hen en notis.
  • Eleven ser på samma sätt lärarens kommentarer och meddelanden direkt i sitt läromedel.

Läs eller ladda ner hela strategin: Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet (PDF)

Prova gratis eller boka en visning

Har du inte hunnit skaffa Digilärs läromedel än? Då kan du starta upp ett gratis testkonto i 14 dagar. Du som vill få en visning av Digilär, eller köra ett fullskaligt test med all funktionalitet, kanske på en hel klass, är välkommen att kontakta en av våra försäljare som hjälper dig.