Regeringen: Så ska skolväsendet digitaliseras fram till år 2022

Sverige har fram tills nu saknat en strategi för digitaliseringen av skolväsendet. Men igår släppte alltså regeringen sin nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet med mål som ska uppnås till år 2022.

Digilär välkomnar att regeringen äntligen har släppt sin nationella strategi för skolans digitalisering.

Målet som regeringen vill arbeta mot är att Sverige som land ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, och här kommer skolväsendet spela en central roll, menar regeringen.

Övergripande mål

Det övergripande målet som sätts i strategin för skolväsendet är att:

”Det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten”

För att nå detta kommer regeringen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), att bryta ned strategins delmål till initiativ och aktiviteter framöver. Någon tid när detta kommer sker går regeringen inte ut med.

Tre fokusområden

Den nationella digitaliseringsstrategin har tre fokusområden: Digital kompetens för alla i skolväsendet, likvärdig tillgång och användning samt forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter.

Regeringen har beslutat om en rad mål inom varje område. Inom ramen för det första fokusområdet, kompetensutvecklingen, nämns t.ex att:

”Barn och elever ska i alla delar av skolväsendet ges förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens”

samt att

”Personal som arbetar med barn och elever ska ha kompetens att välja och använda ändamålsenliga digitala verktyg i utbildningen”

Inom fokusområde 2, likvärdig tillgång och användning, har regeringen bland annat beslutat att: ”Barn, elever och personal som arbetar med barn och elever ska ha tillgång till digitala verktyg utifrån sina behov och förutsättningar”

Slutligen sätter regeringen upp mål för det sista fokusområdet som benämns ”Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter”.

Du kan läsa hela den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet (PDF) på regeringens hemsida.

Som vi nämnt inledningsvis ser Digilär positivt på att en nationell strategi nu finns framlagd. Vi kommer noga att följa regeringens och SKL:s fortsatta arbete och ser fram emot de mer konkreta initiativ och aktiviteter som de planerar att ta fram.